Nordlys AB

Beskrivning av verksamheten

 

Nordlys AB äger och förvaltar fastigheter i Sverige och Finland genom två helägda dotterbolag, Galliaden Holding AB samt Ausade Holding Oy. Vid slutet av 2013 ägde Nordlyskoncernen 13 fastigheter, varav 12 i Sverige och en i Finland. Fastighetsbeståndet i Finland förvärvades 2006 medan det Svenska förvärvades 2007. I Finland ligger tyngdpunkten i fastighetsbeståndet mot hotell medan det i Sverige främst rör sig om kontorslokaler.

 

Moderbolaget Nordlys AB bildades i oktober 2006 och är registrerat hos bolagsverket. Koncernen har inga anställda utan köper istället in tjänster för kontroll och bolagsstyrning från externa företag. Utöver det avtalas med förvaltare lokalt och per ort.

 

Terms and Conditions - EXECUTED i pdf format

© Nordlys AB | Webb av Dingrafiker